व्यंग्यचित्रे - भाऊ नमसकर

dipaavalee10.JPG

Dipavali13.JPG

Dipavali9.JPG

Dipaavali3.JPG

Dipavali5.JPG

प्रतिसाद

bhau, hee vyangachitre aawadali, punches surekh, tyaa tantra maitra chyaa vyangachitrani maatra nirashaa keli

वा भाऊ, नेमके भाष्य आणि नेमकी व्यंगं !

मस्त आहेत व्यंगचित्र. आवडली.

भाऊ, एकदम मस्त व्यंचि आणि अगदी मार्मिक भाष्य.

मस्तच! मार्मिक भाष्य!

वर उल्लेखिल्याप्रमाणे,
अतिशय मार्मिक.

घो-टाळा >> :हाहा:

सुरेख आहेत व्यंगचित्रे.

घो-टाळा क्लब :हाहा: मस्तच व्यंगचित्रे भाऊ.

सह्ही :-)

<< tyaa tantra maitra chyaa vyangachitrani maatra nirashaa keli >>

smileuntitled.JPG

घो-टाळा :हाहा:

:खोखो:

भाऊ- तुमचे अर्कचित्र का? ;) तुमच्याकडुन अपेक्षा खुप मोठ्या म्हणुन कदाचीत ती व्यंगचित्र नसतील आवडली मला.

मस्तच भाऊ काका :)

:D

मस्तच :)

घो-टाळा :-p
भाऊनू, नेहमीप्रमाणेच मस्त व्यंचि!:-)

छान :)

भाऊ
मस्त व्यंग आणि चित्रे....

सुधीर

प्रतिसादाबद्दल सर्वांस धन्यवाद.
<< भाऊ- तुमचे अर्कचित्र का? >> नाही ! अहो, माझा फोटूसुद्धां एवढा छान नाही येत !!! :डोमा:
आणि , पाटीलजी, तुमची टपलीसुद्धां मला शाबासकीसारखीच आहे !

मस्त आहेत व्यंचि.. :हाहा:

मस्त :हाहा:

हा हा हा हा - सर्वच सुरेख, भारीच......

मस्त व्यंगचित्रे ! आवडली !

फारच छान!
बापू.

घोटाळा आवडले.. :)

:)

:D
मस्त!