ललित


नातल्या भावना, हृदयातली स्पंदनं, डोक्यातले विचार अवतरतात कधी हळव्या, अल्लड नक्षीसारखे वळणदार तर कधी तर बाणांसारखे सरळ, टोकदार... कधी चढते त्यांना धार वैखरीची तर कधी डोकावतात ते उपहासाच्या रुपात... ललित म्हणून !!