तंत्रज्ञान
तं

त्राचा मंत्र जपता जपता ती जीवनप्रणालीच होईल का? आधुनिक युगातलं हे मैत्र जोपासताना आयुष्याची, विचारांची ओढाताण होतेय की ही मैत्री सहजस्फूर्त बहरतेय? तंत्रज्ञानाचं आपल्या आयुष्यातलं नक्की स्थान काय आहे, याचा शोध घेणारं विचारमंथन- तंत्र मैत्र !