हुरहुर असते तीच उरी

हुरहुर असते तीच उरी
दिवस बरा की रात्र बरी

कुठला रस्ता सांग खरा
वळणाचा की सरळ बरा

जगणे मरणे काय बरे
सुख खरे की दु:ख खरे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: