हा माझा मार्ग एकला

हा माझा मार्ग एकला
शिणलो तरिही चालणे मला
हा माझा मार्ग एकला

दिसले सुख तो लपले फिरुनी
उरले नशिबी झुरणे दुरुनी
बघता, बघता खेळ संपला

सरले रडणे, उरले हसणे
भवती रचितो भलती व्यसने
विझवू बघति जाळ आतला

जगतो अजुनी जगणे म्हणुनी
जपतो जखमा हृदयी हसुनी
छळते अजुनी स्वप्न ते मला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: