चल सोडून हा देश पक्षिणी

आईलाही विसरुन जाती या देशातील पिले अडाणी
चल सोडून हा देश पक्षिणी

विराण झाले अरण्य सारे
भणभण करते भीषण वारे
दिसे न कोठे कण अन्नाचा, कुठे दिसे ना पाणी

मोडुन पडली घरटी कोठी
कशी राहशील इथे एकटी
इथे न नांदे कोणी जीवलग, नसे आप्तही कोणी

उडुन उंच जा, ऊर्ध्व दिशेला
मार्ग मानिनी अन्य न तुजला
स्वार्थाविण ना धर्म जाणिती खुळे येथले प्राणी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: