प्रथम तुज पाहता

प्रथम तुज पाहता, जीव वेडावला
उचलुनी घेतले नीजरथी मी तुला

स्पर्श होता तुझा विसरलो भान मी
धुंद श्वासातला प्राशिला गंध मी
नयन का देहही मिटुनी तू घेतला

जाग धुंदीतुनी मजसि ये जेधवा
कवळुनि तुजसि मी चुंबिले तेधवा
धावता रथ पथी पळभरी थांबला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: