देश हा देव असे माझा

देश हा देव असे माझा
अशी घडावी माझ्याहातून तेजोमय पूजा

चंदन व्हावा देहच केवळ
भाव फुलांची करुनि ओंजळ
प्राणज्योतीने ओवाळीन मी देवांचा राजा

धन्य अशा या समर्पणाने
या जन्माचे होईल सोने
मर्द मावळ्या रक्ताची मी मर्दानी तनुजा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: