अत्तराचा फाया

अत्तराचा फ़ाया तुम्ही, मला आणा राया ॥ ध्रु ॥

विरहाचे ऊन बाई
देह तापवून जाई
धरा तुम्ही माझ्यावरी, चंदनाची छाया ॥ १ ॥

नाही आग, नाही धग
परी होई तगमग
विस्तवाशिवाय पेटे, कापराची काया ॥ २ ॥

सुगंधाने झाले धुंद
जीव झाला ग बेबंद
देहभान मी विसरावे, अशी करा माया ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: