ते दूध तुझ्या त्या घटांतले

ते दूध तुझ्या त्या घटांतले, का अधिक गोड लागे, न कळे ॥ ध्रु ॥

साईहुनि मउमउ बोटॆ ती, झरूमुरू झरूमुरू धार काढिती
रूणुझुणु कंकण करिती गीती, का गान मानातिल त्यांत मिळे ॥ १ ॥

अंधुक श्यामल वेळ, टेकडी, झरा, शेत, तरू मधें झोपडी,
त्यांची देवी धारहि काढी, का स्वप्नभूमि बिंबुनि मिसळे ॥ २ ॥

त्या दॄश्याचा मोह अनावर, पाय ओढुनी आणी सत्वर,
जादु येथची पसरे मजवर, का दूध गोडही त्याचमूळे ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: