प्रिया तुज काय दिसे स्वप्नात

प्रिया तुज काय दिसे स्वप्नात?
आनंदाचे पाझर फुटले, मिटलेल्या नयनांत

मनासारखी मिळे सहचरी
फुलुन दरवळे सुख संसारी
नकळे केव्हा येती जाती, दिवस आणखी रात

तुला न उरली तुझी आठवण
मी तर झाले तुला समर्पण
दुजेपणाचे नाव न उरले दोघांच्या जगतात

मोहरलेल्या या ऐक्यावर
एक होतसे नवखी थरथर
दिसल्यावाचून जाणवते मज, नवल आतल्या आत

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: