सर्जा गेल्यावरी अंधाराच्या सरी

सर्जा गेल्यावरी अंधाराच्या सरी
चांदणी एक न्हाई काळ्या चांदव्यात

आशीचा चांदूबा दिसना गं...
दिसना गं काळ्या चांदव्यात

घाबरून लपली धरतीची बाळं
कांबरून कांबळं आबाळाचं... आबाळाचं

किरकिरती किडे, रात जणू रडे
का दैवाची पावलं आडंनातं

सर्जा बिगी येई तुझी जाई घरी
डोई जीव धरी मायेच्या कुशीत... मायेच्या कुशीत

कोमेजलं फूल करपेल येल
दूरुन ती आग जीवाला जाळीत

पार्वतीनं घातलं तप संबूसाठी
आला तिच्या भेटी दयाळू धावत... दयाळू धावत

नका धनी तथं कष्टू पारूसाठी
परजाईच्या जीवाची पुरवा जी आस

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: