अष्टविनायका तुझा महिमा कसा

स्वस्ती श्री गणनायकम् गजमुखम् मोरेश्वरम् सिद्धीद्म्
बल्लाळम् मुरुडम् विनायक महडम् चिंतामणीम् थेवरम्
लेण्याद्रीम् गिरीजात्मजम् सुवरदम् विघ्नेश्वरम् ओझरम्
ग्रामो रांजण संस्थितो गणपती: कुर्यात सदा मंगलम्
कुर्यात सदा मंगलम्

जय गनपती गुनपती गजवदना (२)
आज तुझी पुंजा देवा गौरीनंदना
जय गनपती गुनपती गजवदना

कुडी झाली देऊळ छान, काळजात सिंहासन
काळजात सिंहासन
मधोमधी गजानन
दोहीकडी रिद्धीसिद्धी उभ्या ललना
जय गनपती गुनपती गजवदना

अष्टविनायका तुझा महिमा कसा
दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा
अष्टविनायका तुझा महिमा कसा

गनपती, पहिला गनपती, आहा
मोरगावचा मोरेश्वर लई मोठ मंदिर
[अकरा पायरी हो, अकरा पायरी हो ]
नंदी कासव सभा मंडपी नक्षी सुंदर
[शोभा साजरी हो, हो शोभा साजरी हो]

मोरया गोसाव्यानं याचा घेतला वसा .१

गनपती, दुसरा गनपती, आहा
थेऊर गावचा चिंतामनी
कहाणी त्याची लई लई जुनी
काय सांगू, आता काय सांगू
डाव्या सोंडेच नवाल केल सार्‍यांनी, हो सार्‍यांनी
विस्तार ह्याचा केला थोरल्या पेशवांनी, हो पेशव्यांनी
रमाबाईला अमर केल वृंदावनी, हो वृंदावनी
जो चिंता हरतो जगातली त्यो चिंतामनी

भगताच्या मनी त्याचा अजुनी ठसा ..२

ग न प ती, तिसरा ग न प ती
ग न प ती, तिसरा ग न प ती
शिद्दीविनायक तुझा शिद्दटेक गाव रं
पायावरी डोई तुज्या भगताला पाव रं
दैत्य मधु-कैतभान गांजल हे नग्गर
ईस्नुनारायन गाई गनपतीचा मंतर
राकुस म्येल नवाल झाल
ट्येकावरी देऊळ आलं
लांबरुंद गाभार्‍याला पितळंच मखर
चंद्र सुर्य गरुडाची भवती कलाकुसर

मंडपात आरतीला खुशाल बसा ...३

गणपती, गणपती गं चवथा गणपती
बाई, रांजणगावचा देव महागणपती
[बाई, रांजणगावचा देव महागणपती]
दहा तोंड ईस हात जणु मुर्तीला म्हणतीबाई,
[दहा तोंड ईस हात जणु मुर्तीला म्हणती]
बाई, रांजणगावचा देव महागणपती
गजा घालितो आसन, डोळं भरुन दर्शन
सुर्य फेकी मुर्तीवर येळ साधुन किरण
किती गुणगान गाव, किती करावी गणती
बाई, रांजणगावचा देव महागणपती

पुण्याईच दान घ्याव ओंजळ पसा ....४

गणपती पाचवा, पाचवा गणपती
ओझरचा विघ्नेश्वर, बाई ओझरचा विघ्नेश्वर
लांबरुंद हाये मुर्ती
जडजवाहिर त्यात
काय सांगू शिरीमंती
ओझरचा विघ्नेश्वर, बाई ओझरचा विघ्नेश्वर
डोळ्यामंदी मानक हो, बाई डोळ्यामंदी मानक हो
हिरा शोभतो कपाळा
तानभुक हारते हो, सारा पाहुन सोहाळा
चारी बाजु तटबंदी
मधे गनाच मंदिर
ओझरचा विघ्नेश्वर

ईघ्नहारी, ईघ्नहर्ता स्वयम्भू जसा .....५

गनपती, सहावा गनपती
(हो....हो...)
लेण्याद्री डोंगरावरी
नदीच्या तीरी, गणाची स्वारी
तयाला गिरीजत्मज हे नाव
दगडामंदी कोरलाय भक्तीभाव
रमती ईथे रंकासंगती राव हो जी जी
(रमती ईथे रंकासंगती राव हो जी जी..)

शिवनेरी गडावर जल्म शिवाचा झाला हो जी जी
(शिवाचा झाला हो जी जी, शिवाचा झाला हो जी जी)
लेन्याद्री गनानं फाटे आशीर्वाद केला हो जी जी
(आशीर्वाद केला हो जी जी, आशीर्वाद केला हो जी जी)
पुत्रानं पित्याला जल्माचा परसाद द्येला हो जी जी
(परसाद द्येला हो जी जी, परसाद द्येला हो जी जी)
किरपेनं गनाच्या शिवबा धावूनी आला हो जी जी
(धावूनी आला हो जी जी, धावूनी आला हो जी जी)

खडकात केल खोदकाम
दगडाच मंदपी खांब
वाघ, शिंव, हत्ती लई मोटं
दगडात भव्य मुखवट

गनेश माजा पुत्र असावा ध्यास पार्वतीचा
अन् गिरीत्मज हा तिनं बनवला पुतळा मातीचा
(जी जी हो जी जी, हं जी जी रं जी जी, हे हे हे हां)

अहो दगडमाती रुप द्येवाच लेण्याद्री जसा ......६

सातवा गनपती राया, सातवा गनपती राया, सातवा गनपती राया हे हे हे हे हे हो हा
महडगावं अति महाशूर
वरदविनायकाच तिथं येक मंदिर
मंदिर लई सादसुद, जस कौलारू घर
घुमटाचा कळस सोनेरी
नक्षी नागाची कळसच्या वर, कळसाच्या वर....
(हे हे हे हे हां)

स्वप्नात भक्ताला कळ
देवच्या माग हाय तळ
मुर्ती गनाची पाण्यात मिळ
त्यान बांधल तिथ देऊळ

दगडी महिरप सिंहासनी या, प्रसन्न मंगल मुर्ती हो
वरदानाला विनायकाची पुजा कराया येती हो जी जी रं जी
(माज्या गना र जी जी, माज्या गना र जी जी)
हे हे हे हे हे हो हा

चतुर्थीला गर्दी होई रात्रंदिवसा, अहो चतुर्थीला गर्दी होई रात्रंदिवसा .......७

आठवा आठवा गणपती आठवा
गणपती आठवा हो गणपती आठवा
पाली गावच्या बल्लाळेश्वरा
आदीदेव तू बुध्दीसागरा
स्वयंभू मुर्ती पुर्वाभिमुख
सुर्यनारायण करी कौतुक
डाव्या सोंडेचे रुप साजीरे
कपाळ विशाळ, डोळ्यात हिरे
चिरेबंद ह्या भक्कम भिंती
देवाच्या भक्तीला कशाची भिती
ब्रम्हानंदी जीव होई वेडा की पिसा ........८

अष्टविनायका तुझा महिमा कसा
दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा
(हो, दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा)

मोरया मोरया मंगलमुर्ती मोरया
मोरया मोरया मयुरेश्वरा मोरया
मोरया मोरया चिंतामणी मोरया
मोरया मोरया सिध्दीविनायक मोरया
मोरया मोरया महागणपती मोरया
मोरया मोरया विघेश्वरा मोरया
मोरया मोरया गिरीजत्मजा मोरया
मोरया मोरया वरदविनायक मोरया
मोरया मोरया बल्लाळेश्वर मोरया
मोरया मोरया अष्टविनायक मोरया
मोरया मोरया अष्टविनायक मोरया

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: