गेला सोडुन मजसी कान्हा

असा मी काय केला गुन्हा
असा मी काय केला..... गुन्हा...

गेला सोडुनी मजसी कान्हा
कान्हा कान्हा कान्हा
गेला सोडुनी मजसी कान्हा
(गेला गेला सोडुनी बाई हिला कान्हा)

गोकुळात मी रंगुन गेले
मनोमनी तर खुप नाचले
मुरलीचा मी सुर जाहले
अजुन हृदयी त्याच खुणा .१

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

तुझ्या प्रीतीची रीत निराळी
जीव लावूनी मनास जाळी
फसली रे मी राधा भोळी
सख्या मुकुंदा येई पुन्हा ..२

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: