गळ्याची शपथ तुझी नाही पटली

गळ्याची शपथ तुझी नाही पटली
म्हणुन म्हण सुटली

नाही लागली हळद
जाहला नाही साखरपुडा
नाही बांधला मणी
घातला नाही हिरवा चुडा
नजर रोखसी जुलमी मजवर
सांग सख्या ही रीत कुठली .१

नाही नेसले पिवळी साडी
नाही मुंडावळी
तुझ्या संगती सात पाऊले
नाही अजुन टाकली
धाक दाविसी फुका कशाचा
काय तुझी जनरित कुठली ..२

मंगल वाद्ये वाजतील अन्
मंगलाक्षता शिरावरी
"सावधान" अक्षरे ऐकुनी
धडक माझिया भरे उरी
अंतरपाटा खालुन चोरुन
बघशिल नवरी कशी नटली ...३

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गेला सोडुन मजसी कान्हा

असा मी काय केला गुन्हा
असा मी काय केला..... गुन्हा...

गेला सोडुनी मजसी कान्हा
कान्हा कान्हा कान्हा
गेला सोडुनी मजसी कान्हा
(गेला गेला सोडुनी बाई हिला कान्हा)

गोकुळात मी रंगुन गेले
मनोमनी तर खुप नाचले
मुरलीचा मी सुर जाहले
अजुन हृदयी त्याच खुणा .१

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

तुझ्या प्रीतीची रीत निराळी
जीव लावूनी मनास जाळी
फसली रे मी राधा भोळी
सख्या मुकुंदा येई पुन्हा ..२

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गोड गोजिरी लाज लाजरी

गोड गोजिरी लाज लाजरी ताई तू होणार नवरी
फुलाफुलांच्या बांधून माळा मंडप घाला गं दारी

करकमलांच्या देठावरती चुडा पाचूचा वाजे
हळदीहूनही पिवळा गाली रंग तुला तो साजे
नथनी बुगडी नाचेऽऽऽ
रूप पाहुनी तुझे ??? मनी मंगळ सरी

भरजरीचा शालू नेसुनी झाली ताई आमुची गौरी
लग्नमंडपी तिच्या समोरी उभी तिकडची स्वारी
अंतरपाट धरीऽऽऽ
शिवा पार्वती वरी, लाडकी ही जाई ताई दुरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गुंतता हृदय हे

गुंतता हृदय हे कमलदलाच्या पाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी

या इथे जाहला संगम दो सरितांचा
प्राक्तनी आपुल्या योग तिथे प्रीतीचा
अद्वैत आपुले घडता या तीर्थाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी

दुर्दैवे आपण दुरावलो या देही
सहवास संपता डागळले ऋण तेही
स्मर एकच तेव्हा सखये निज हृदयाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

नीज रे नीज शिवराया

गुणि बाळ असा, जागसि का रे वाया
नीज रे नीज शिवराया ॥ ध्रु ॥

अपरात्रीचा प्रहर लोटला बाई, तरी डोळा लागत नाही
हा चालतसे चाळा एकच असला, तिळ उसंत नाही जिवाला
निजवायचा, हरला सर्व उपाय, जागाच तरी शिवराय
चालेल जागता चटका, हा असाच घटका घटका
का कष्टवीसी तुझी सावळी काया ॥ १ ॥

ही शांत निजे, बारा मावळ थेट, शिवनेरी जुन्नरपेठ
त्या निजल्या त्या, तशाच घाटाखाली
कोकणच्या चवदा ताली, ये भिववाया, बागुल तो बघ बाळा
किती बाई काळा काळा, इकडे तो सिद्धिजमान
तो तिकडे अफ़जलखान, पलिकडे मुलुखमैदान
हे आले रे, तुजला बाळ धराया ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गर्दीत आसवांना

गर्दीत आसवांना मज ढाळाता न आले
आक्रोश हुंदक्याचे मज टाळता न आले
वर्षाव अमृताचा केलास येऊनी तू
झोळीत जीर्ण माझ्या सांभाळता न आले
अपराध घोर माझे पोटा घातले तू
तरीही तुझ्याच संगे मज चालाता न आले
समजून घेतले ना तुजला कधी कोठे
डोळ्यातले इशारे मज पाळता न आले
गेली जरी निघोनी उल्के परी अता तू
ओल्या तुझ्या स्मृतीना मज जाळता न आले

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गोरी गोरी पान

गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान
दादा मला एक वहिनी आण ॥ ध्रु ॥

गोर्‍या गोर्‍या वहिनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडिवर चांदण्याची खडी
चांदण्याच्या पदराला बिजलीचा बाण ॥ १ ॥

वहिनीला आणायाला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणांची जोडी
हरणांची जोडी तुडवी गुलाबाचे रान ॥ २ ॥

वहिनीशी गट्टि होता, तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होउ दोघी आम्ही सान ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

तू तर चाफेकळी

"गर्द सभोती रान साजणी, तू तर चाफेकळी
काय हरवले सांग शोधिसी, या यमुनेच्या जळी" ॥ ध्रु ॥

ती वनमाला म्हणे, " नृपाळा हे तर माझे घर
पाहत बसले मी तर येथे, जललहरी सुंदर ॥ १ ॥

हरिणी माझी, तिला आवडे फारच माझा गळा
मैना माझी गोड बोलते, तिजला माझा लळा ॥ २ ॥

घेउनि हाती गोड तिला त्या कुरणावरती फिरे
भाऊ माझा, मंजुळवाणे गाणे कधी ना विरे "॥ ३ ॥

"रात्रीचे वनदेव पाहुनी, भूलतिल रमणी तुला
तू वनराणी, दिसे न भुवनी तुझिया रुपा तुला ॥ ४ ॥

तव अधरावर मंजुळ गाणी, ठसली कसली तरी
तवनयनी या, प्रेमदेवता धार विखारी भरी ॥ ५ ॥

क्रिडांगण जणु चंचल सुंदर भाल तुझे हे गडे
भुरुभुरु त्यावर नाचत सुंदर कुंतल कुरळा उडे ॥ ६ ॥

अर्धस्मित तव मंद मोहने, पसरे गालांवरी
भूलले तुजला हृदय साजणी, ये चल माझ्या घरी ॥ ७ ॥

सांज सकाळी हिमवंतीचे सुंदर मोती घडे
हात लाविता परि नरनाथा ते तर खाली पडे ॥ ८ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गुलजार नार ही मधुबाला

गुलजार नार ही मधुबाला

तनुलतेवर गेंद फुलांचे
यौवन ये बहराला
गुलजार नार ही मधुबाला

गोड गोड बोलूनी खोडकर
ओढ लावी हृदयाला
भृधनुवरती सज्ज करोनी
नयनांची शरमाला
चंचल नयना सहज विंधिते
चंचल हृदयाला
गुलजार नार ही मधुबाला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गा रे कोकिळा गा

गा रे कोकिळा गा

भूलोकीच्या गंधर्वा तू
अमृत संगीत गा
गा रे कोकिळा गा...

सप्तसूरांचा स्वर्ग उभारून
चराचरांना दे संजीवन
अक्षय फुलवित हे नंदनवन
पर्णफुलातून गा...

कुहू कुहू बोलत मधुर गायनी
मोहित होता सारी अवनी
कुसुम कोमला ही वनराणी
नाचत थयथय गा...

मन्मथ मनीचा इंद्रधनुला
शरपंचम तो धावून आला
प्रीत भेटता अनुरागाला
मीलन होऊन गा...

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: