खेळ मांडीयेला

खेळ मांडीयेला वाळवंटी घाई, नाचती वैष्णव भाई रे ।
क्रोध अभिमान गेला पावटणी, एकएका लागतील पायी रे ॥१॥

नाचती आनंद कल्लोळा पवित्र गाणे वनमाळी रे ।
कळी कामावरी घातली काम एक एकाहुनी बळी रे ॥२॥

गोपीचंदन उटी तुळशीच्या माळा, हार मिरविती गळा रे ।
टाळ मृदुंग घाई पुष्प वर्षाव, अनुपम्य सुखसोहळा रे ॥३॥

लुब्धली नादी लागली समाधी मुढजन नारी लोका रे ।
पंडीत ज्ञानी योगी महनुभव एकची सिद्ध साधका रे ॥४॥

वर्ण अभिमान विसरली याती, एकेका लोटांगणी जाती रे ।
निर्मळ चित्ते झाली नवनीते, पाषाणा पाझर सुटती रे ॥५॥

होतो जयजयकार गर्जत अंबर, मातले हे वैष्णव वीर रे ।
तुका म्हणे सोपी केली पायवाट, उतरावया भवसागर रे ॥६॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

खरा तो एकची धर्म
जगाला प्रेम अर्पावे............. IIधृII

जगी जे हिन अतिपतित
जगी जे दिन पददलित
तया जाऊन उठवावे
जगाला प्रेम अर्पावे.............II१II

सदा जे आर्त अतिविकल
जयांना गांजती सकल
तया जाऊन हसवावे
जगाला प्रेम अर्पावे............II२II

कुणा ना व्यर्थ शिणवावे
कुणा ना व्यर्थ हिणवावे
समस्तां बंधु मानावे
जगाला प्रेम अर्पावे...........II३II

प्रभुची लेकरे सारी
तयाला सर्वही प्यारी
कुणा ना तुच्छ लेखावे
जगाला प्रेम अर्पावे..........II४II

असे हे सार धर्माचे
असे हे सार सत्यांचे
परार्थी प्राणही द्यावे
जगाला प्रेम अर्पावे..........II५II

गीत - साने गुरुजी.