घन रानी साजणा

घन रानी घन रानी साजणा
मी कशी तुझ्यासवे चुकले वाट रे
सांग ना... ||धॄ||

भिरभिर वार्‍याची, थरथर पाण्याची
अवखळ सजणी मी, मनभर गाण्याची
तरी बाई सूर नव नवे
सुखद मधुर वाटतात हवे
या मना... ||१||

मधुमय समय असा, बहरुन कुंज हसे
तरळत गंध नवा, वय ते लावी पिसे
इथे तिथे गोड निळेपण
बावरते मन साद घाली कोण
यौवना... ||२||

किती अधीर, अधीर भाषा प्रीतीची
मन माझे, मन माझे, मन बोलत नाही गं माझे
किती लाजे, किती लाजे, वेडे लाजरे मन गं माझे
एक शपथ, शपथ त्याला भितीची
हृदया रे, अदया रे
बोल ना... ||३||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: