माझिया माहेरा जा

माझिया माहेरा जा, पाखरां, माझिया माहेरा जा ॥ ध्रु ॥

देतें तुझ्या सोबतीला, आतुरले माझे मन.
वाट दाखवाया नीट माझी वेडी आठवण
मायेची माउली, सांजेची साउली, माझा गं भाईराजा ॥ १ ॥

माझ्या रे भावाची, उंच हवेली, वहिनी माझी नवी-नवेली
भोळ्या रे सांबाची, भोळी गिरिजा ॥ २ ॥

अंगणांत पारिजात, तिथे घ्या हो, घ्या विसावा
दरवळे बाई गंध. चोहिकडे गांवोगांवा ॥ ३ ॥

हळूच उतरा खाली, फुलं नाजुक मोलाची
माझ्या मायमाऊलीच्या, काळजाच्या कीं तोलाची ॥ ४ ॥

तूझी ग साळुंकी, आहे बाई सुखी
सांगा पाखरानो, एवढा निरोप माझा ॥ ५ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: