युवतिमना दारूण

युवतिमना दारूण रण रुचिर प्रेमसे झाले
रणभजना संसारी असे अमर मी केले

रमणीमनहंसा नर साहस सरसी रमवी
शूर तोचि विजय तोचि
हे शुभ यश मज आले

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: