औंदा लगीन करायचं

दाटु लागली उरात चोळी, कुठवर आता जपायचं
औंदा लगीन करायचं, बाई, औंदा लगीन करायचं ॥ ध्रू ॥

रस्त्यानं जाताना बघत्यात किती, गालातल्या गालात हसत्यात किती
पदर सारखा ढळतोय गं, किती तयाला आवरायचं ॥ १ ॥

मनांत ठसतोय कुणी तरी, उरांत होतय कसंतरी
झोप रातिला येइना मुळी, सपनात कुणीतरी बघायचं ॥ २ ॥

धक्का मारत्यात रस्त्यामधी, खळखळ होतिया मनामधी
मनासारखा हवा गडी, कुठवर बाई थांबायचं ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: