निजल्या तान्ह्यावरी

निजल्या तान्ह्यावरी,
माउली दॄष्टि सारखी धरी ॥ ध्रु ॥

तिचा कलेजा पदरी निजला
जिवापलिकडे जपे त्याजला
कुरवाळुनि चिमण्या राजाला
चुंबी वरचेवरी ॥ १ ॥

सटवाई जोखाइ हसविती
खळी गोड गालावरि पडती
त्याची स्वप्ने बघुनि मधुर ती
कौतुकते अंतरी ॥ २ ॥

अशीच असशी त्रिभुवनजननी
बघत झोपल्या मज का वरुनी
सुखदु:खाची स्वप्ने बघुनी
कौतुकशी का खरी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: