रुप रंग रस गंध घेऊनी आली दिपावळी

रुप रंग रस गंध घेऊनी आली दिपावळी
इंद्रधनूच्या रर्म्य रहाऊन गात गात ही आली ॥धृ॥
दिशा दिशांना सूर लाभले आनंदाचे गीत गाईले
अष्ट दिशातून सप्तस्वरांची गाणी दुमदुमली॥१॥
नक्षराच्या वेलीवरती चंद्रतारका उमलून येती
चंदन गंधित अवनीवरती सुखशांती आली॥२॥
फुलबाज्यांची फुले लेवुनी भुईनळ्याचे झाड अंगणी
रंगबिरंगी रांगोळ्याचा गालीचा घाली ॥३॥
आनंदाचे दीप उजळले मांगल्याचे सडे शिंपले
दिशा दिशातुन चैतन्याची दीप ज्योत लागली॥४॥
सजीव झाले अचल चराचर घराघरातून घुमले सुस्वर
तुझे नि माझे नुरले अंतर भेदभावना सरली ॥५॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: