एक कोकिळा फांदीवरती

एक कोकिळा फांदीवरती झोके घेऊनी गाणे गाई
आणिक माझ्या पूर्वस्मृतींना गंध बावरा मोहर येई॥धृ॥
आशीच झुलले होते मीही गीत आळवीत प्रेम रसाचे
प्राशन केले होए तूही प्रीतीमधल्या सोमरसाचे
वसंतातले हळवे पाणी तुझ्या गीताने कंपित होई
आणिक माझ्या पूर्वस्मृतींना गंध बावरा मोहर येई॥१॥
शीळ वाजवित हलके येतो अजून ही रे वारा झुळझुळ
भास होतसे आला तूही क्षणभर होते माझी चुळबुळ
डोळे मिटुनी कल्पनेत मी तुझ्या रूपाला चुंबुन घेई
आणि माझ्या पूर्वस्मृतींना गंध बावरा मोहर येई॥२॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: