फारा दिवसांनी आज

फारा दिवसांनी आज
उन्हे सोनियाची आली
चिंब साळीची बालके
उब पिऊनीया धाली॥१॥
ही भाताची रोपं जणू पाणीयाच्या वाक्यावाळे
पायी घेऊन नाचली
गेला वारा गंधांगुली
त्याच्या गालांना लावून
मेघ सारून आकाश
त्यांना घेतले चुंबून ॥२॥
त्याना पाहून फुटले
हसू राजेश्री श्रावणा
लोणियाने बळावला
त्याच्या ओठातला दाणा ॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: