कोकिळे जा दूर

कोकिळे जा दूर मी गाते इथे खंबावती
पंचमाचा सूर च्कूनी नूर बदलू पाहती॥धृ॥
यायचे आहे घराला आज माझे दैव
तीव्रतेने लाविला गंधार ऋषभ धैव
रागिणीचा या तयाला आवडू दे आरती॥१॥
लाविले मध्यम निषाद कोमलांगी मोहक
जाणिले तू हृद्य झाले आज मम वासंतिक
मूक राहुनी ऐक मधुरा सूर जे लोभावती॥२॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: