निघाले आज तिकडच्या घरी

निघाले आज तिकडच्या घरी ॥ ध्रु ॥

एकदांच मज कुशीत घेई, पुसुनि लोचने आई
तुझी लाडकी लेक आपुले, घरकुल सोडुनि जाई
तव मायेचा स्पर्श मागते, अनंत जन्मांतरी ॥ १ ॥

पडते पाया तुमच्या बाबा, काय मागणे मागू ?
तुम्हीच मज आधार केवढा, कसे कुणाला सांगू
या छत्राच्या छायेखालुन सातपावली करी ॥ २ ॥

येते भाऊ, विसर आजवर, जे काही बोलले
नव्हती आई, तरिही थोडी रागावुन वागले
थकले अपुले बाबा आता, एकच चिंता उरी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: