या कातरवेळी

या कातरवेळी, पाहिजेस तू जवळी ॥ ध्रु ॥

एकटि मी दे आधार, छेड हळू हृदय तार
ऐक आर्त ही पुकार, सांजवात ये उजळी ॥ १ ॥

रजनीची चाहुल ये, उचलुनिया अलगद घे
पैलतिरी मजला ने, पुसट वाट पायदळी ॥ २ ॥

शिणले रे, मी अधीर, भवती पसरे तिमिर
व्याकुळ नयनांत नीर, मिलनाची आस खुळी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: