श्रावणाचं ऊन मला झेपेना

भरलं आभाळ पावसाळी पाहुणा गं
बाई श्रावणाचं ऊन मला झेपेना

पिवळ्या पंखाचा पक्षी नाव सांगेना
बाई श्रावणाचं ऊन मला झेपेना

निळ्या डोळ्यावरी मेघुटांच्यापरी
वाट पाहिली डोळ्या चळ थांबेना
पिवळ्या पंखाचा पक्षी नाव सांगेना
बाई श्रावणाचं ऊन मला झेपेना

श्रावणाच्या सरी पानभर थरथरी
हिरव्या मोराची थुईथुई थांबेना
निळ्या मोराची थुईथुई थांबेना
पिवळ्या पंखाचा पक्षी नाव सांगेना
बाई श्रावणाचं ऊन मला झेपेना

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: