चांदण्याची रोषणाई मी कधी ना पाहते

चांदण्याची रोषणाई मी कधी ना पाहते
मी सुधेच्या सागरी त्या, नाहते, पण नाहते

मी न बघते आमराई, फुलवरा चैत्रातला
कोकिळेचे गीत, पण, मी काळजाने ऐकते

रंग-रेषा ताटव्यांतील, पारख्या सार्‍या मला
मोहिनी गंधातुनी ती, जीवनावर वाहते

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: