कशी केलीस माझी दैना

कशी केलीस माझी दैना
रे मला तूझ्याबिगर करमेना
घडिभरी माझिया मना
चैन पडेना, नीज येईना, रे मला

तू राघू, तूझी मी मैना
माझं रुप बिलोरी आईना
अंगी ईष्काचा आजार, करी बेजार
कमती होईना, रे मला

तू हकिम होउन यावे
एकांती औषध द्यावे
दे चुंबन साखरपाक
मिठीचा लेप, मजसी साजणा, रे मला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: